Giới thiệu về trung tâm đào tạo của Hà Nội IEC – GCA

GCA – German Competence Academy  thừa hưởng nền tảng về năng lực, kinh nghiệm và mạng lưới đối tác của Hanoi IEC.  Trong 16 năm qua, công ty Hanoi IEC đã cung cấp dịch vụ thành công cho tối thiểu 300 doanh nghiệp Đức và triển khai thành công trên 30 dự án trong các lĩnh vực cho các tổ chức Chính phủ và phi chính phủ của CHLB Đức.  Thông qua các hoạt động của mình, Hanoi IEC đã tạo ra một mạng lưới các đối tác mạnh mẽ và phổ rộng tại CHLB Đức.

GCA có nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo tiếng Đức, đào tạo về kỹ năng và giới thiệu lao động việc làm cho người Việt Nam tại CHLB Đức.

Xem thêm thông tin về tầm nhìn sứ mệnh hoạt động của GCA tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *